Livslang læring

Indenfor de sidste årtier er livslang læring kommet mere i fokus i Europa. Faktisk i en sådan grad, at livslang læring i dag indgår i EU’s uddannelsespolitiske målsætning. Også det danske samfund er påvirket af dette – livslang læring er blevet et politisk spørgsmål, og det der et mål for regeringen, at Danmark skal udvikles til et videnssamfund med en befolkning af ‘livslangt lærende’.

Globaliseringen anses som den største bagvedliggende årsag for kravet og målet om livslang læring. Globaliseringens ændrede markedskræfter har medført hurtigere teknologisk udvikling og stor udveksling af viden og teknologi med andre lande. Det forventes så at sige at vi ‘at vi skal følge med’ denne udvikling og konstant tilpasse os store forandringer (f.eks. af økonomisk karakter). Disse store, konstante forandringer medfører af nye krav til de kvalifikationer, den enkelte skal besidde. I forlængelse af livslang lærings indtog på globalt plan er man begyndt at diskutere, hvorvidt livslang læring øger eller begrænser muligheden for demokratisering af hverdagsliv og arbejdsliv. Denne diskussion vil vi komme nærmere ind på senere i dette kapitel.

Livslang læring kan også forbindes øgede ministerielle krav om sammenhæng i uddannelsessystemet, så f.eks. af- og påstigningsmuligheder åbnes inden for og på tværs af faglige felter. Dertil kommer at udbuddet af udannelser til stadighed vokser: der kommer hele tiden nye diplomuddannelser, masteruddannelser og andre efteruddannelser.

Livslang læring markedsføres politisk
Livslang læring markedsføres politisk som en mulig styrkelse af Danmarks konkurrencekraft. Regeringen bestræber sig på, at Danmark også i fremtiden skal være et af verdens rigeste lande, og mener, at en øget satsning på initiativer som livslang læring, innovation, bæredygtighed og medborgerskab kan medvirke til dette. Konkret skal satsningen gennemføres ved at implementere, praktisere og opprioritere de nævnte faktorer i uddannelsessystemet og arbejdssektoren. Således er læring ligeledes et redskab i kampen om at bevare den danske konkurrencedygtighed og det danske uddannelsesniveau.

Ambitionen for livslang læring er også øget fleksibilitet på arbejdsmarkedet, således at alle, såvel veluddannede som uuddannede, vil kunne skifte til nyt arbejde og nye arbejdsformer, når tiden byder det. Alle skal opkvalificeres i forhold til deres arbejde. Befolkningen skal være forandringsparate for at møde den globaliserede verdens krav. Innovation skal være med til at sikre vækst og arbejdskraft på et globalt marked, hvor danske virksomheder ellers kan have svært ved at konkurrere med østeuropæiske og asiatiske lande om at være de billigste producenter. At være forandringsparat og innovativ forudsætter læring.

Livslang læring i Danmark
Regeringen mener, at danske virksomheder skal bruge livslang læring ved at leve af deres viden: de skal producere nye teknologier og innovative koncepter i højere grad end at konkurrere om at producere til den laveste pris. Dette sætter fokus på udvikling af iværksættere, der kan få øje på nye markedsmuligheder og og udvikle idéer. Livslang læring rummer, ifølge regeringen, også de to dimensioner bæredygtighed og medborgerskab. Ved tillige at gøre den danske produktion bæredygtig skal både miljøet og nationens menneskelige ressourcer sikres i forhold til fremtidig økonomisk stabilitet. Gennem medborgerskab skal der skabes sammenhængskraft og opretholdelse af demokratiske værdier i et samfund, der i fremtiden antages at skulle rumme stor diversitet i værdier og normer.

Livslang læring prioriteres højt i det danske samfund i et forsøg på at imødekomme konsekvenser og ændrede vilkår af globaliseringen. Livslang læring er gennem udvikling både på det personlige og arbejdsmæssige niveau blevet en større del af vores hverdag og vores samfund. Inden vi ser på regeringens forskellige tiltag, vil vi først se på selve begrebet livslang læring, og dettes historiske udvikling.  

Velkommen til nytænkning
Som de danske uddannelser er skruet sammen i dag, er de et udtryk for en forældet opfattelse af både uddannelsessystemer, virksomheder og topledere.

I Danmark har vi brug for en massiv opkvalificering af vores arbejdsstyrke, hvis vi skal klare os i fremtidens globale konkurrence. Det gælder ikke kun for folkene på gulvet, men i endnu højere grad for danske topledere. Der er derfor brug for ambitioner, visioner og kvalitet – langt mere end der er brug for det velkendte og det forsigtige, når det gælder private aktørers udbud af efteruddannelse og MBA-forløb. I løbet af de seneste år har Probana Business School tilbudt efteruddannelse til snart 5000 top- og mellemledere. Den store efterspørgsel dokumenterer med al tydelighed, at der er et stort behov for uddannelse, som det offentlige i dag ikke løfter.

Som privat aktør tilbyder Probana en uddannelse, der tager udgangspunkt i erhvervslivets behov i stedet for behovene i det traditionelle akademiske miljø. Det betyder, at Probana har skåret ind til benet. Probanas uddannelser er optimerede, både når det gælder pensum, økonomi og tidsforbrug. Væk er tanken om teori for teoriens skyld. Væk er tanken om, at du skal sidde på skolebænken hver onsdag aften – for det kan mange erhvervsledere bare ikke få til at passe ind i deres øvrige forpligtelser. Væk er dyre studieture, der nok både er hyggelige og inspirerende, men som i længden har en tvivlsom ROI. I stedet tilbyder vi e-læring, komprimerede tekster og en prispolitik, hvor virksomhedens bundlinje ikke belastes af ledelsens opkvalificering.

Den tankegang skurrer i ørerne på nogle klassiske akademikere, hvor det er oplysningstidens ideal om dannelse, der fylder mere i sammensætningen af et uddannelsesforløb end spørgsmålet om, hvordan det skaber konkret værdi. Det opgør ønsker man fra Probanas side. I modsætning til mange andre uddannelser tager vi udgangspunkt i, hvad erhvervslivet og vores studerende efterspørger og har behov for – ikke hvad en akademisk tradition pålægger os at tilbyde dem.

4.000 danskere har deltaget på Probanas Mini MBA – Landets største lederuddannelse 
Probana er begyndt at tilbyde en MBA. Det er, hvad mange dygtige ledere efterspørger som en naturlig overbygning på den Mini-MBA, de allerede har gennemført hos Probana. Men fordi uddannelsen nu går et niveau op, betyder det ikke, at Probana har i sinde at tilbyde præcis samme metode, som de offentlige uddannelsesinstitutioner gør. En metode, som vores studerende jo i første omgang har fravalgt. Det, Probana vil tilbyde, er samme høje faglighed som på andre MBA-uddannelser – dog tilpasset til et moderne arbejdsmarked og til et moderne familieliv.

I dag er den danske lovgivning sådan, at det kun er offentlige MBA uddannelser, der kan akkrediteres. Probana samarbejder løbende med udenlandske akkrediteringsbureauer for at løse det problem, men Probana ville foretrække, hvis danske politikere ville komme på banen. Som det er nu, giver lovgivningen en konkurrencefordel til offentlige uddannelsesudbydere i stedet for at lade kvalitet og værdiskabelse for erhvervslivet og de studerende være de afgørende parametre.

Ved at forfordele de offentlige uddannelser sikrer man, at de lukker sig om sig selv og undgår reel udvikling. Og det giver udfordringer med omstilling og manglende ambition. Den store efterspørgsel efter private uddannelsestilbud er netop dokumentation på dette. De offentlige uddannelsesinstitutioner udvikler gode forskere og er akademiske baser, der gør et solidt arbejde med at uddanne Danmarks ungdom. Men de er som hovedregel ikke videre erhvervsrettede – og for mange modne topledere er et ungdommeligt studiemiljø baseret på et massivt tidsforbrug og en overvældende rent akademisk interesse hverken en løsning eller en mulighed.

Det er derfor essentielt, at vi fornyer den måde, vi tænker efteruddannelse og MBA på. Her mener Probana, det er bydende nødvendigt, at private aktører spiller en stor rolle.  Ligesom andre dele af den traditionelle offentlige sektor har brug for konkurrence for at forny sig, har uddannelsessystemet det også.

Probanas uddannelser er tilrettelagt af dygtige undervisere fra offentlige uddannelsesinstitutioner. Hos Probana laver de en uddannelse, der ikke står i stampe i ‘plejer’. Der tages højde for, at 30 år gamle teorier måske er netop dét: Gamle. De laver en uddannelse, der tager højde for, at en moderne leder i dag ikke kun skal være stærk på strategi – men i lige så høj grad skal have kommunikative og psykologiske værktøjer med i sit daglige arbejde. En indsigt, man først får, når man har prøvet at de stå i de svære situationer som leder – og ikke kun har sin viden fra skolebænken.

Hvert år vælger mange hundrede topledere én af Probanas uddannelser. Ledere, der ved præcis, hvad vi tilbyder, præcis hvordan Probana underviser, og præcis hvilket udbytte de får ud af den tid og de penge, de eller deres virksomhed bruger. De deler nemlig Probanas syn på, at man ikke først og fremmest skal være traditionel, når det gælder videreuddannelse. Man skal være ambitiøs og visionær.

Probana ønsker at bidrage til at skabe et uddannelsessystem i verdensklasse
Danmarks politikere laver store uddannelsesreformer, der skal sikre Danmark fortsat vækst og velfærd. Målet er at skabe et uddannelsessystem i verdensklasse, og her er livslang læring helt afgørende for at højne uddannelsesniveauet og styrke konkurrence- og sammenhængskraften i det danske samfund.

Probana Business School ønsker at bidrage til at skabe dette uddannelsessystem i verdensklasse – for det er en opgave, som det offentlige ikke kan løfte alene. Der går ikke en dag uden, at nye danske ledere tilmelder sig en Mini MBA hos Probana. Den store efterspørgsel dokumenterer med al tydelighed, at der er et stort behov for uddannelse og livslang læring. Et behov, som det offentlige ikke opfylder i dag.

Flere tusinde ledere fra Danmarks største og mest anerkendte virksomheder har gennemført en Mini MBA hos Probana, og hver fjerde leder vil gerne bygge ovenpå med en MBA. Det, PROBANA kan tilbyde med en MBA, er samme høje faglighed som på andre MBA-uddannelser – dog tilpasset et moderne arbejdsmarked og et moderne familieliv.

Probana revolutionerer markedet for uddannelser
Probana revolutionerer markedet for uddannelser – og denne forandring stiller nogle sig på bagbenene over. Probana vurderer, at det er en kendsgerning, at flere af de udenlandske udbydere, der bryster sig af at have MBA, kommer alt for let til deres akkreditering. Probana kan til enhver tid få en international MBA-akkreditering, men hos Probana vil man hellere forhandle med de knalddygtige rektorer og undervisere, vi har i Danmark, og opnå dansk MBA-akkreditering.

For mens de offentlige uddannelsesinstitutioner udvikler gode forskere og akademiske baser og gør et solidt arbejde med at uddanne Danmarks ungdom, så er deres uddannelser som regel ikke erhvervsrettede. Mange modne erhvervsledere fravælger de ungdommelige studiemiljøer og det overvældende akademiske tidsforbrug. Det er fuldt forståeligt.

Og hvad er det så, man gør anderledes hos Probana, siden modne erhvervsfolk vælger Probana igen og igen?

Probana leverer fokuserede uddannelsesforløb, der er tilrettelagt, så den travle og erfarne leder kan få sin videreuddannelse og kompetenceløft til at gå op med en hverdag, hvor der samtidig skal være plads til både karrieren og familien. Med en kombination af e-learning på en dertil udviklet platform, samarbejde med spændende kursusdeltagere på hold samt traditionel undervisning, har Probana skabt en ramme om lederuddannelse, som virksomheder og ledere har stor glæde og værdi af.

Alle Probanas undervisere er valgt ud fra idealet om, at lederuddannelse i dag ikke bør være, hvad den var for tyve år siden. De fleste ledere i dag har et stort teoretisk fundament, når det gælder økonomi, strategi og management. Derfor efterspørger de ikke alene viden på dette felt, men især også inden for de redskaber, der gavner dem i deres daglige ledelsesarbejde. Psykologi, som hjælper både når det gælder medarbejderledelse, udvikling og forhandling – men også værktøjer inden for kommunikation, konflikthåndtering og personlig udvikling, der giver fokus og styrke i det personlige lederskab, der er forudsætning for al anden ledelse.

Probana tilpasser alle sine uddannelser til den moderne leder, der nægter at spilde sin tid. Som moden erhvervsleder ønsker man ikke at sidde på skolebænken hver torsdag aften to år i træk på Handelshøjskolen.  Dels er tiden ikke til det, og dels er det mangel på respekt for deres ledererfaring.

I løbet af de seneste år har Probana efteruddannet kendte og ukendte topchefer, direktører, ledere og mellemledere fra den private såvel som den offentlige sektor. De har alle det til fælles, at de er modne ledere, der uden Probana ville stå forladte hen i forbindelse med deres vigtige efteruddannelse.

Samtlige KFX-virksomheder bliver ved med at investere i Probanas kurser
Når modne erhvervsfolk fra samtlige KFX-virksomheder bliver ved med at investere i Probanas kurser, er det fordi, Probana udfylder et vakuum i samfundet. I løbet af de seneste år har Probana tilbudt efteruddannelse til snart 4000 top- og mellemledere, og beregninger viser, at inden for et par år vil det tal stige til 20.000 ledere. Denne store efterspørgsel dokumenterer med al tydelighed, at der er et gigantisk behov for uddannelse, som det offentlige ikke løfter i dag. Og det i en periode, hvor hele Danmark og verden skriger på kompetence.

Probana har lige nu succes over hele jorden, og Probana kan hvert øjeblik det skal være sige ja tak til en MBA-akkreditering fra et amerikansk universitet. Men Probana mener, at det ville være forkert, når Probana har så dygtige undervisere på danske universiteter og uddannelsesinstitutioner, og derfor vil Probana hellere samarbejde med universiteter på dansk grund.

I stedet for at vælge den hurtige løsning gør Probana, hvad der er bedst for Danmark, og er med til at indfri de danske politikernes mål om livslang læring.

 

 

 

Kommentarer

kommentarer

About The Author